A young train-operator doesn’t give up on his hope of finding his dream job despite having to take care of his family’s needs. Shot in Armenia’s second largest city, Gyumri, which is often overlooked in favour of Yerevan.
Երիտասարդ շոքեկառքի վարորդ մը չի յուսալքուիր եւ ջանք չի խնայեր գտնելու իր երազած գործը հակառակ անոր որ ան պէտք հոգայ իր ընտանիքին կարիքները։

Այս շարժապատկերը նկարահանուած է Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի՝ Կիւմրիի մէջ որ յաճախ մնացած է Երեւանի շուքին տակ։