ANAHIT - David Sahakyants - Armenia - 90 min. - North American Premiere